Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.Toepasselijkheid
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘koekebakkevlaaien’ de eenmanszaak met zetel te Spreet 41c, 2500 Koninghooikt. Ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0883.984.655
Koper : iedere natuurlijke persoons (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met koekebakkevlaaien in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Producten : het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing. Koekebakkevlaaien behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van Koekebakkevlaaien en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. Koekebakkevlaaien kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper. Koekebakkevlaaien is bereikbaar via koekebakkevlaaien@outlook.com

2. Informatie en overeenkomsten
Koekebakkevlaaien kan u indien gewenst allergenenfiches voorleggen.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Koekebakkevlaaien en haar Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Koekebakkevlaaien gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

3. Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw en andere taksen. In het geval een rechtspersoon als Koper fungeert kan de prijs exclusief btw en andere taksen worden aangeduid. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die Koekebakkevlaaien in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Koekebakkevlaaien worden gecorrigeerd. Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld.

4. Betaling
De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen (tenzij Koper optreedt als rechtspersoon, B2B). We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. We vragen te betalen bij afhaling. Bij bestellingen boven de 500 euro wordt een voorschot gevraagd. Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt Koekebakkevlaaien een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum. Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer koekebakkevlaaien na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Koekebakkevaaien, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

5. Omruiling en annulatie van een bestelling
De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Producten dewelke op maat werden ontworpen (goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben) vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Dit geldt ook voor producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.
Bijgevolg komen de producten verkocht op www.koekebakkevlaaien.be niet in aanmerking voor teruggave.
Annulatie van een bestelling is enkel geldig indien deze minimum 2 weken vooraf schriftelijk of digitaal juist geadresseerd aan koekebakkevlaaien@outlook.com gecommuniceerd wordt. Indien deze termijn niet gerespecteerd wordt, worden de reeds gemaakte kosten en of verliezen alsnog aangerekend aan de koper.

6. Overmacht
In geval van overmacht is Koekebakkevlaaien niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Koekebakkevlaaien is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

7. Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Koekebakkevlaaien . Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

8. Verwerking persoonsgegevens
De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen et garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden voor bestellingen en communicatie tav de koper.